Архив электронных ресурсов
[Зарегистрироваться]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
Д 64.051.27 (Філологічні науки) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13306

Название: Стратегії та тактики судді в американському судовому дискурсі (дисертація)
Авторы: Кобзєва, Олена Олександрівна
Ключевые слова: американський судовий дискурс
дискурсивна особистість
мовні засоби реалізації
роль
ситуаційні чинники
стратегії та тактики
судове засідання
суддя
Дата публикации: 11-Сен-2017
Реферат: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України, Харків, 2017. У дисертації досліджено дискурсивну стратегію, що реалізує суддя в засіданні американського суду. Це дослідження охоплює визначення глобальної та локальних стратегій судді, виявлення набору його мовленнєвих стратегій та тактик, а також з’ясування їхнього варіювання. Актуальність теми дисертації визначається застосованим у ній комплексним комунікативно-дискурсологічним підходом, опертя на постулати якого дозволяє аргументовано визначити й вивчити стратегії та тактики судді в засіданні американського суду та встановити параметри їхнього варіювання. Робота сприяє розв’язанню важливого наукового завдання сучасної лінгвістики – з’ясування взаємозв’язку між роллю комуніканта і його дискурсивною стратегією та виявлення впливу колективного та індивідуального чинника на стратегічну спрямованість мовленнєвих дій комуніканта в жорстких інституційних умовах такої важливої ланки правової системи як суд. Об’єктом дослідження є висловлення суддів американського суду, а його предметом виступають стратегії та тактики, реалізовані суддею під час судового засідання, та параметри їхнього варіювання. Мета дослідження полягає у встановленні глобальної, локальної, мовленнєвих стратегій і тактик судді в американському судовому засіданні та виявленні їхнього варіювання, залежного від ситуаційних чинників та дискурсивної особистості судді. Матеріалом дослідження слугували транскрипти судових засідань США (1986–2013 рр.), розміщені в мережі Інтернет. Обсяг транскриптів складає 9142 стандартних сторінок; обсяг серійної вибірки налічує 43 619 висловлень. Наукова новизна дослідження полягає у впровадженні визначення дискурсивної стратегії учасника на основі його рольових прав і обов’язків, у виявленні стратегічного потенціалу мовленнєвих дій судді в американському судовому засіданні та впливу на реалізацію мовленнєвих стратегій ситуаційних і особистісних чинників. Теоретичне значення дослідження зумовлене його внеском у дискурсологію (розробка принципів визначення дискурсивної стратегії, яка не є дискурсотвірним конституентом і визначається роллю суб’єкта дискурсу; встановлення потенціалу стратегій та тактик, що формують дискурсивну стратегію, реалізовану американським суддею у ході судового засідання), комунікативну лінгвістику (з’ясування кореляцій між комунікативними ситуаціями американського судового засідання та реалізованими в них мовленнєвими стратегіями судді); прагмалінгвістику / теорію мовленнєвих актів, конверсаційний аналіз (поєднання іллокутивного та конверсаційного критеріїв у визначенні мовленнєвих стратегій спонукання та дозволу/заборони), лінгвістичну генологію (визначення судового засідання як жанру американського судового дискурсу), лінгвоперсонологію (з’ясування наявності впливу дискурсивної особистості судді на стратегічні характеристики його мовленнєвих дій). Практична цінність отриманих результатів та висновків полягає у можливості їхнього використання в курсі теоретичної граматики (розділи «Синтаксис», «Прагматика речення»), загального мовознавства (розділи «Мова і мислення», «Мова і суспільство»); у спецкурсах з дискурсології, теорії комунікації, прагмалінгвістики, лінгвістичної генології, лінгвоперсонології; у практиці навчання англійської мови та перекладу студентів юридичних спеціальностей, а також у наукових розвідках студентів та аспірантів. У першому розділі роботи «Теоретичні основи аналізу стратегій і тактик судді в американському судовому засіданні» піддано критичному аналізу релевантні дискурсологічні положення, уточнено розуміння американського судового дискурсу, визначено судове засідання як його провідний жанр, теоретично обґрунтовано підстави визначення дискурсивної стратегії судді в американському судовому засіданні. Інститут суду в США має національно-специфічні риси через федеральну систему держави та правову традицію країни. Когнітивно-комунікативна діяльність в межах цього інституту – американський судовий дискурс охоплює жанри, провідним з яких є судове засідання, що володіє усіма дискурсотвірними рисами. Дискурсивна стратегія не належить до цих рис, оскільки різні учасники реалізують різні стратегії в американському судовому дискурсі. Стратегія, реалізована учасником дискурсу, ґрунтується на його декларативному та процедуральному знанні про права і обов’язки, стереотипно асоційованому з роллю цього учасника. У другому розділі «Методологія, алгоритм, матеріал та інструментар дослідження» викладено методологічні принципи дослідження, описано його алгоритм, матеріал та інструментальні положення аналізу матеріалу. Дослідження проведено з опорою на принципи комунікативно-дискурсивного аналізу та здійснено в п’ять етапів, які разом дозволяють досягти поставленої мети. Матеріал, використаний для аналізу, включає автентичні записи засідань американського суду, укладені носіями мови за останні 30 років; ці засідання представляють розгляд різних типів справ у різних судах. Третій розділ «Дискурсивна стратегія судді в американському судовому засіданні» присвячено встановленню потенціалу стратегій та тактик, що формують дискурсивну стратегію судді в американському судовому засіданні. Базова роль судді в американському судовому засіданні – КЕРІВНИК ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ визначає його глобальну стратегію – УПРАВЛІННЯ; кластерні ролі РОЗПОРЯДНИК, КОНТРОЛЕР, ПОСЕРЕДНИК, ПРАВНИК кореспондують з локальними стратегіями РОЗПОРЯДЖЕННЯ, КОНТРОЛЮ, УЗГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ, АПЕЛЯЦІЇ ДО НОРМ І ПРОЦЕДУР. Ці локальні стратегії визначені інституційно та є обов’язковими до реалізації. Якщо суддя поводиться не як агент дискурсу, а як звичайна людина, він може виступати в ролі ПРИЄМНОЇ ЛЮДИНИ та реалізовувати відповідну локальну стратегію – МІЖОСОБИСТІСНОЇ КООПЕРАЦІЇ; ця роль та стратегія є факультативними. Локальні стратегії імплементуються за допомогою мовленнєвих стратегій: зв’язки між ними є лінійними або нелінійними; Мовленнєві стратегії охоплюють такі: спонукання (тактики жорсткого/м’якого спонукання), дозволу/заборони (тактики жорсткого/м’якого дозволу/заборони), інформування (тактики повідомлення, твердження, нагадування, запиту інформації) та метакомунікативну стратегію (тактики регулювання контакту та використання (елементу) фатичної бесіди). Кожна тактика має певний визначений набір прийомів та/або вербальних засобів, задіяних у реалізації тактичної/стратегічної мети. У четвертому розділі «Варіювання потенціалу мовленнєвих стратегій судді в американському судовому засіданні» подано результати аналізу якісного та кількісного варіювання мовленнєвих стратегій, реалізованих суддею. Варіювання реалізованих суддею мовленнєвих стратегій спричинено ситуаційними чинниками. Вплив цих чинників виявляється в якісному і кількісному варіюванні мовленнєвих стратегій, реалізованих у комунікативних ситуаціях «організаційна частина», «з’ясування визнання позовних вимог», «дослідження обставин справи», «дослідження доказів». Якісні відмінності засвідчені повною або частковою реалізацією певної мовленнєвої стратегії в конкретній комунікативній ситуації (повна реалізація передбачає наявність всіх, а часткова – частини тактик). Кількісні відмінності підтверджені різною питомою вагою реалізацій певної мовленнєвої стратегії в конкретній комунікативній ситуації. Варіювання реалізованих суддею мовленнєвих стратегій також спричинено особистісним чинником. Вплив судді як дискурсивної особистості виявляється у відхиленнях від середніх показників реалізації певної мовленнєвої стратегії. Через високий рівень інституційності американського судового засідання ці відхилення переважно не суттєві, але помітні. Перспективою роботи є використання розроблених теоретичних положень для аналізу стратегій та тактик інших учасників судового засідання, а також різних суб’єктів інших інституційних дискурсів, поглиблений розгляд властивостей судового дискурсу, що мають відношення до мовленнєвої діяльності судді, зокрема, виявлення варіювання не лише мовленнєвих стратегій, але й тактик, прийомів і вербальних засобів їхньої реалізації, та порівняльні дослідження стратегій та тактик судді в різних національно-мовних судових дискурсах.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13306
Располагается в коллекциях:Д 64.051.27 (Філологічні науки)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Kobzeva_dys.pdf1,9 MBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Просмотр статистики

Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright   ©   2002-2008   MIT   and   Hewlett-Packard - Обратная связь